Soita tai tekstaa

045 783 303 04

Käyttöehdot

Vuokra- ja toimitusehdot

Paljulappeenranta.fi (Saimaan Events 3187816-6) (jäljempänä verkkokauppa) vuokraa tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Yhteystiedot

Sähköposti: info@paljulappeenranta.fi
Puhelin: 045 783 303 04
Postiosoite: Kylväjänkatu 8, 53500 Lappeenranta

Tilaaminen

Tilaus on sitova, kun olet lukenut nämä sopimusehdot ja klikkaat ”varaa” painiketta. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Varaus vahvistuu, kun vuokran antaja on vahvistanut tilauksen.

PALJUN VUOKRASOPIMUS

1. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn DSH-621 (myöhemmin laite)
luovutushetkellä.

Vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu sovittuun paikkaan. Palautusajan tai -paikan
muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Vuokranantajalla ei ole
velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokraaja palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan
päättymistä. Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä
ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokra-ajan
ylityksestä laskutamme kertakorvauksena 200€ sekä hinnastomme mukaisen täyden vuorokauden
vuokran jokaiselta alkavalta ylitetyltä vuorokaudelta.

2. VUOKRAEHDOT
Vuokraajan on noudatettava mukana seuraavia ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on
kielletty. Laitteet voidaan paikantaan tarpeen tullen.

Vuokraan sisältyvät normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset sekä liikennevakuutus ja kevytkasko
tässä vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla.

Vuokraaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta.
Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella kaikki
vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokraajalle. Kalustosta mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat
kokonaan vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on vastuussa laitteelle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista
laitteen korvausarvoon 3500 € saakka. Jos laitetta ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän
rinnastettavan esteen vuoksi, vuokraaja sitoutuu maksamaan laitteen korvausarvon 3500 €
täysimääräisenä. Vauriotapauksessa laitteen toimintakuntoon saattamiseksi tehtävästä työstä
veloitetaan 60 € / h omavastuuseen saakka. Vuokrauksen aikana hävinneet tai vaurioituneet laitteen
varusteet veloitetaan vuokraajalta erillisen korvaushinnaston mukaisesti.

Asiakas vastaa aina meidän (Saimaa Events) välisen vuokrasopimuksen mukaan.

3. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä
noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ja ajamaan enintään 100km/h.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään laitetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja on
velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa
kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.
Vuokraaja sitoutuu itse hinaamaan laitetta. Hän saa luovuttaa laitteen toisen hinattavaksi vain jos
vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti.
Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän
tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle.
Vuokraaja voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin
vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
• Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
• Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta 60 euron
vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä
aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

• Ylikuormaus
• Ajaminen tyhjillä renkailla
• Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
• Ajaminen laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokraaja
• Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut
huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
• Jos laitteelle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta,
törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena tai laitteen käyttämistä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja muutoin
oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista
vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana laitteen käyttämisestä aiheutuneista
pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista,
ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta
aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen
allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa
edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

4. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen
kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun
kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen
vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta
poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa
vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama
todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen,
hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

5. VAHINKOJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS
Ennen vuokrauksen alkua vuokraajan tulee tarkastaa laitteen mahdolliset viat ja puutteet ja
kirjauttaa ne tähän sopimukseen. Muutoin vuokrauksen jälkeen havaitut viat ja puutteet katsotaan
vuokrauksen aikana aiheutuneiksi. Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan laitteen vuokrauksen
päätyttyä ja ilmoittamaan vuokrauksen aikana aiheutuneista vaurioista välittömästi
vuokranantajalle. Jos ilmoitus laiminlyödään, asiakas sitoutuu maksamaan 200 € korvauksen
vuokranantajalle.

6. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET
Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä
voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana
tekninen vika tai muu virhe, on vuokraajalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos
laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle,
vuokraajan omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään
saakka. Tämä on voimassa myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa,
että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä
vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokraajalle saattaa aiheutua.

7. VAKUUTUKSET
Vuokranantaja on vakuuttanut omat laitteet kaskovakuutuksella, liikennevakuutuksella ja palovakuutuksella, jossa omavastuu on 500 euroa.
Vuokraaja vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti
laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolarivahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa
vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on
vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta
aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Huomioithan esimerkiksi sesonkiaikaan osa vuokrattavista laitteista ovat välityksessämme eli jälleen vuokraamme kyseisiä laitteita, jolloin vakuutuksissa saattaa ilmentyä eroavaisuuksia.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Jos vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, hyvitetään
vuokraushinta kokonaisuudessaan

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, hyvitetään
vuokraushinnasta 50%

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan
vuokraushinta täysimääräisenä.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja
rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan
arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos laitteen käyttö estyy tapahtuneen
vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta
vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon sopimuksen mukaiset vuokraajan
velvollisuudet ja vastuut. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen
palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Mikäli sopimus puretaan vuokranantajan
toimesta, on vuokraajalla oikeus saada takaisin kaikki varaus- ja vuokramaksut. Vuokranantajalla ei
ole muita velvoitteita peruuntuneen vuokralle antamatta jättämisen vuoksi.

9. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian
kuluttaja- ja kilpailuviraston käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.